Częstochowa Online - fotografie

 

Huta Stara A - wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Poczesna.

Do 1931 roku istniała gmina Huta Stara. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego

Tereny wsi Huta Stara A wchodziły dawniej w skład rozległego majątku, którego centrum mieściło się w Błesznie. W źródłach historycznych Błeszno pojawia się pod koniec XIV w. jako siedziba rycerskiego rodu Bielów herbu Ostoja. W późniejszym okresie właścicielami Błeszna, a właściwie różnych jego części, byli m.in. Błeszyńscy, Jeziorkowscy, Karońscy i Trepkowie. Rozległe dobra majątku Błeszno na przełomie XVIII i XIX w. stanowiły swoisty archipelag osad, takich jak: Bernatowizna, Bór, Bugaj, Brzeziny, Dąbie, Kręciwilk, Ostatni Grosz, Poczekaj, Podbucze, Raków (Pustkowie Raków), Wrzosowisko (dziś: Wrzosowiak). W XVIII w. utrzymywał się podział na dwa Błeszna określane odpowiednio jako "pierwsze" i "drugie" (dawniej: Małe i Wielkie). W końcu XVIII w. część pierwsza należała do Amona Syrokomli Karońskiego, komisarza cywilno-wojskowego, subdelegata krakowskiego. W skład tych dóbr wchodziły: Bigosowce, Hutka, Karcowa Droga, Nowa Wieś, Słowik i Wały. Część druga była własnością komisarza ziemskiego krakowskiego Stanisława Jeziorkowskiego, komisarza ziemskiego krakowskiego - obejmowała Bugaj, część Brzezin, Dąbie, Dąbrowę, Działki i Ostatni Grosz. Mieszkańcy wszystkich osad i wsi należeli do rozległej parafii św. Zygmunta w Częstochowie.

Zdaniem językoznawców nazwa 'Huta' należy do tzw. nazw kulturowych, związanych z działalnością człowieka. Nazwa Huta Stara świadczy o dawnych kuźniczych tradycjach osady, właściwych dla rudonośnych terenów okolic Częstochowy.

W 1819 r. kompania okupników z Moraw, "z kraju austriackiego", zakupiła za 15 tys. rubli srebrnych połowę dóbr ziemskich określanych w wykazie hipotecznym mianem "Stara Chuta" (sic!). Sprzedającym był Jan Trepka. Akt notarialny sporządzono 18 czerwca. Ziemię podzielono na 100 równych części, z których każda miała 5 morgów i 236 prętów. W 1823 r. geometra Bernhardt, zapewne ten sam, który wytyczył aleję Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, dokonał pomiarów gruntów kolonii, obejmujących 598 morg i 172 pręty. W ręce kolonistów dostała się część Huty oznaczona literą A, natomiast część B pozostała w rękach Grzegorza Błeszyńskiego i jego spadkobierców. W 1830 r. Grzegorz Błeszyński odkupił od kolonistów las Raków za 3150 zł. W czasie podziału ziemi pozostawiono 5 morgów na karczmę wraz z dwiema morgami na ogród oraz 4 morgi na ogród szkolny. Wieś graniczyła z gruntami wsi Bargły, należącej do ekonomi rządowej Poczesna, od zachodu z gruntami Kuźnicy Marjanowej (Marjańskiej), od północy z wsią szlachecką Brzeziny i Hutą Starą B. W obrębie kolonii znalazły się dawne przyległości majątku: Sędzowa, Furmanowizna i Modrzejowszczyzna. 

24 grudnia 1845 r. sporządzony został bezcenny dla poznania dziejów kolonii dokument: protokół lustracji wsi Huta Stara. Było to dzieło lustratora, komisarza nadzwyczajnego Schoslanda. Stąd wiemy, że kolonia miała 92 posesje. Istniała także we wsi kaplica kryta gontem; władze nie udzieliły zgody na jej rozbudowę. Wśród 88 gospodarzy było 36 majstrów tkackich, którzy na ręcznych krosnach produkowali płótno, drelichy, kartony, chustki, fartuchy i płótna półbawełniane. W 1844 r. w Hucie Starej A wyprodukowano 4819 sztuk płótna (sztuka liczyła 60 łokci). Zajmowano się także uprawą ziemi. Podatki płacono do kasy powiatowej w Wieluniu. Dziesięcinę w wysokości 50 złp przekazywano do kościoła "w Starej Częstochowie", a więc parafii św. Zygmunta. Co ciekawe mieszkańcy Huty Starej A zawierali małżeństwa i chrzcili dzieci w parafii Poczesna. Piśmienni mieszkańcy kolonii posługiwali się przeważnie językiem niemieckim.

W 1830 r. na dokumencie sprzedaży lasu Raków figurowały nazwiska 43 kolonistów, spis z 1845 r. wymienia 78 właścicieli gruntu. W 1838 r. odbyła się licytacja - przetarg na dzierżawę propinacji przynoszącej duże zyski. Do przetargu stanęli: propinator Józef Suk, Ludwik Seyfried - propinator z Nowej Wsi, Józef Sosienka, propinator z Kamienicy Polskiej, Szymon Poznański, Żyd z Częstochowy, Jan Sołtysik, dozorca propinacji z Poczesnej, młynarz z Błeszna Jan Burchardt i mieszkaniec Huty - Jan (Johann) Klaszka. Karczmarzem był wówczas Tomasz Roesler.

Lustracja Huty Starej z 1845 r. to dokument niezwykły. Zasługuje na miejsce w dobrym archiwum i na wydanie drukiem - w formie podobizny oryginału. 

Andrzej Kuśnierczyk 
(Biuletyn Kongregacji Genealogicznej "Korzenie")

http://www.genealodzy.czestochowa.pl/zasoby/biblioteka/Znalezione-w-szufladzie/Lustracja-wsi-Huta-Stara-A-1845.pdf

Huta Stara B

Początki wsi Huta Stara związane są z pobliską wsią Wrzosowa, ponieważ początkowo grunty Huty Starej
W 1581 roku Wrzosowa stanowiła własność dwóch rodzin szlacheckich - Błaszyńskich i Otwinowskich, "miała 9 i pół łana kmiecego, folwark i hutę szkła zatrudniającą trzech robotników".
Prawdopodobnie w pobliżu tej huty powstała nowa
osada i dla odróżnienia jej od Wrzosowy nazywano ten obszar Starą Hutą. Nazwa pierwotna miejscowości brzmiała właśnie Stara Huta , w tej wersji występuje na starszych mapach.
W 1818 roku w Hucie Starej osiedlili się , przybyli na te tereny tkacze z Moraw w liczbie 13 osób.
Ta część miejscowości, która obecnie określana jest jako Huta Stara "B" należała do dziedzica Augustyna Kotlińskiego.

Gmina Poczesna

W 1821 we wsi założono szkołę. Szkoła ta funkcjonowała do Powstania Styczniowego.

Gmina Poczesna

Dworek z 1932 roku, który należał do dziedzica Augusta Kotlińskiego. W 1932 roku zbudował on na swych posiadłościach dworek zachowany do dzisiaj.

Gmina Poczesna

Natomiast najstarszy zachowany do dzisiaj dom w Hucie Starej "B" przy ulicy Głównej 73, pochodzi z 1867 roku, został on wpisany na listę zabytków powiatu częstochowskiego.

Po II wojnie światowej, kiedy państwo przejęło i podzieliło pomiędzy mieszkańców grunty dziedzica Kotlińskiego, pojawiła się większa możliwość budowy domów i zakładania gospodarstw na tym obszarze.
Od września 2007 roku Huta Stara "B" ma nowego sołtysa w osobie pana Leona Kuta.

Historia osiedla Huta Stara "B"


Historia osiedla Huta Stara "B" jest ściśle związana z historią wsi o tej samej nazwie.

Gmina Poczesna

Jest ona stosunkowo krótka, bowiem rozpoczyna się dopiero w 1949 roku, kiedy to rozpoczęto budowę bloków mieszkalnych osiedla górniczego, przeznaczonych dla pracowników pobliskich kopalń rudy żelaza. W 1952 roku było już 19 bloków mieszkalnych, obecnie jest ich 27. W 1958 roku osiedle robotnicze uzyskało połączenie z przemysłową dzielnicą Częstochowy za pośrednictwem linii autobusów MPK. W 1974 roku rozpoczęto budowę ośrodka sportowego, który obecnie obejmuje stadion, bieżnię, basen i korty tenisowe. W ostatnich latach oddano do użytku oczyszczalnie ścieków.

Gmina Poczesna

W 2003 roku gruntownie wyremontowano budynek szkolny, w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa, a w części dobudowanej gimnazjum. W Hucie Starej "B" jest dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna, sieć telewizji kablowej a Internet jest coraz bardziej powszechny. Na terenie osiedla znajdują się sklepy, punkty usługowe, punkt apteczny, szkoła, przedszkole. Od 2006 roku prężnie działa Związek Emerytów i Rencistów zapewniając osobom starszym organizacje czasu wolnego w formie spotkań, wycieczek itp. W niewielkiej odległości od osiedla znajdują się ogrody działkowe P.O.D. "Górnik", które powstały dla mieszkańców. Są one dużą atrakcją. Tam każdy może spędzać czas w ciszy na łonie natury.

Huta Stara B - wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Poczesna.

Do 1931 roku istniała gmina Huta Stara. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego.

Historia miejscowości i osiedla związana jest z górnictwem rud żelaza. Nieopodal znajdowały się zlikwidowane w latach 70. kopalnie (ich ślad stanowią dwie hałdy górnicze położone w pobliżu miejscowości). Aktualnie w miejscowości znajduje się Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego, gimnazjum, przedszkole i biblioteka. Na miejscowym stadionie, należącym do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, mecze piłkarskie rozgrywa KS Olimpia Huta Stara, występujący w grupie II A-klasy częstochowskiej klasy A. Na terenie ośrodka znajduje się też odkryty basen i korty tenisowe. Miejscowość posiada połączenie autobusowe z Częstochową (linia MPK nr 53). W roku 2010 został oddany do użytku "orlik".

Dzieje gminy Poczesna sięgają odległych czasów. Najstarsze wzmianki dotyczące Huty Starej, Nierady i Nowej Wsi pochodzą z XVIII w. Słowik był wymieniony w dokumencie z roku 1629, a Wrzosowa wspomniana przez Jana Długosza w roku 1470. Poczesna również pojawia się w pismach Długosza, ale pierwsza wzmianka o niej jako wsi Królewskiej pochodzi z roku 1578.

W roku 1606 została w Poczesnej erygowana parafia. Poczesna należała do starostwa olsztyńskiego jako ośrodek jednego z czterech kluczy tego starostwa. Klucz poczeszyński zasilał skarb koronny znacznymi zyskami, było to 37% dochodów całego starostwa. Nic zresztą dziwnego, skoro do klucza należało 12 wsi, 5 folwarków, 4 wójtostwa i Częstochowa. Na skutek uchwały zbiorowej w 1797 roku Poczesna wraz z przyległościami znalazła się w zaborze pruskim. Okres napoleoński, który wkrótce nastąpił, szczególnie wojny między zaborcami Polski, a Francją doprowadził do zmiany granic na ziemiach polskich. Poczesna weszła w skład Księstwa Warszawskiego, a po klęsce Napoleona i po Kongresie Wiedeńskim stała się częścią Królestwa Kongresowego podległego Rosji.

W Królestwie Polskim Poczesna była siedzibą jednej z pięciu ekonomii rządowych regionu częstochowskiego.

W roku 1841 ukazem carskim część Ekonomii Poczeszyńskiej została ofiarowana
rosyjskiemu generałowi Sobolewowi. Nie była to mała darowizna - ponad 3000 morgów ziemi. Pod koniec XIX wieku czynne już były w Poczesnej i Borku kopalnie rudy żelaza, a w związku z powstaniem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na początku XX wieku została założona cegielnia w Korwinowie.

Obecna gmina Poczesna jako pełnoprawna jednostka administracji państwowej pojawiła się w 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i weszła w skład powiatu częstochowskiego, województwa kieleckiego.

Rok 1939 był tragiczny dla ludności gminy tak jak dla ogółu narodu. Dekretem
Adolfa Hitlera z 8 października 1939 roku teren gminy Poczesna wraz z dwunastoma innymi z powiatu częstochowskiego został wcielony do Rzeszy. Jedynie niewielka część okolic Wrzosowej pozostała w obrębie Generalnej Guberni.

Po II wojnie światowej gmina Poczesna weszła w skład powiatu częstochowskiego, województwa kieleckiego, a od 1950 roku województwa katowickiego. W związku z reformą administracyjną kraju od 1 czerwca 1975 roku Poczesna należała do województwa częstochowskiego, od 1 stycznia 1999r. stała się częścią powiatu częstochowskiego, województwa śląskiego.

HISTORIA SZKOŁY

Dzieje szkolnictwa na terenie Huty Starej "A" i "B" sięgają początków XIX w. Wtedy to, (ok. 1818 r.) powstała osada Huta Stara, wraz z nią pierwsza szkoła, która mieściła się w budynku prywatnym, a finansowana była w całości przez osadników. Nauka w tej szkole odbywała się w języku niemieckim. Około 1871 r. wybudowano budynek szkolny. Nauka odbywała się w języku rosyjskim, ale dzieci uczyły się też języka polskiego.

Po wybuchu II wojny światowej językiem wykładowym był język polski. Od listopada 1917 roku szkoła podlegała już szkolnictwu polskiemu i stała się ze szkoły "ludowej" szkołą "powszechną". Bardziej szczegółowe informacje dotyczące dziejów szkoły zawdzięczamy p. Janowi Pierzyńskiemu (kierownikowi szkoły od roku 1922 do 1939). Wynika z nich, że w roku szkolnym 1922/23 uczęszczało do niej 135 uczniów. W 1938 r. uczniowie przenieśli się do nowego budynku szkolnego, który służył im przez kolejne 30 lat.

Po zakończeniu II wojny światowej szkoła natychmiast podjęła pracę edukacyjną. Już w roku szkolnym 1944/45 uczęszczało do niej 91 dzieci (tylko polskich, gdyż dzieci tzw. Volksdeutsch'ów - licznych na terenie - wykluczone były z obowiązku szkolnego), a uczyły je 2 nauczycielki.

Wraz ze wzrostem liczby ludności rosła też liczba uczniów szkoły. I tak, w roku szkolnym 1957/58 naukę rozpoczynało już 249 uczniów. Część z nich nowy rok szkolny rozpoczęła w tzw. "eksponówce" mieszczącej się w nowo powstającym osiedlu robotniczym w Hucie Starej "B". Ta "nowa" szkoła mieściła się w baraku i liczyła na początku swej działalności 117 uczniów. Liczba uczniów rosła gwałtownie wraz z rozwojem osiedla. W ramach ogólnopolskiego programu "Tysiąc Szkół na Tysiąclecie" rozpoczęto budowę nowoczesnego budynku szkolnego. Zaczął on funkcjonować z dniem 1.IX.1960 roku.

Szkoła ta już wkrótce uczyła ponad 700 uczniów, a jej obwód stanowiły (i stanowią do dziś) miejscowości: Huta Stara "A", Huta Stara "B" - wieś i Huta Stara "B" - osiedle. W latach 1999-2001, w wyniku reformy systemu edukacji w budynku funkcjonował Zespół Szkół Gminnych, obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Po zlikwidowaniu Zespołu Szkół Gminnych, w okresie 1 września 2001 - 31 sierpnia 2008, obie szkoły funkcjonowały jako oddzielne placówki. W roku szkolnym 2002/2003 budynek szkoły, wybudowany w roku 1960, został poddany gruntownemu remontowi i przebudowie. Do użytku oddano nowoczesny i funkcjonalny budynek, w którym oprócz obu szkół funkcjonuje Filia Biblioteki Gminnej w Poczesnej. 1 września 2008 roku Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II wchodzą w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół w Hucie Starej "B".

SZKOŁA WSPÓLCZESNOŚĆ

BAZA MATERIALNA SZKOŁY

Od września 2003 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Hucie Starej "B" mieszczą się w rozbudowanym, nowoczesnym i funkcjonalnym budynku. Wyposażenie szkół (sal lekcyjnych, korytarzy, gabinetów, szatni, świetlicy, zaplecza kuchennego i gospodarczego, sali gimnastycznej itd.) spełnia wymogi współczesności. W budynku znajdują się 2 duże, widne i przestronne hole.

Na górnym holu funkcjonuje sklepik, oferujący uczniom artykuły spożywcze i szkolne. Łącznie w budynku znajduje się 9 sal lekcyjnych (w tym 2 pracownie komputerowe, pracownia fizyczno-chemiczna, biblioteka, sala konferencyjna, gabinet dyrektora, sekretariat, 2 pokoje nauczycielskie, obszerna świetlica szkolna, sala gimnastyki korekcyjnej, gabinet lekarski, nowoczesne, przestronne szatnie szkolne wraz z portiernią, znajdujące się w podziemiach. Na terenie Szkoły Podstawowej działa radiowęzeł szkolny,służący przekazywaniu audycji edukacyjnych oraz ważnych informacji dla uczniów. Odnowiona sala gimnastyczna wyposażona jest w zaplecze na sprzęt sportowy oraz zaplecze sanitarne (natryski i WC) dla nauczycieli wychowania fizycznego i uczniów. Szkoła może pochwalić się nowoczesną, zgodną z wszelkimi wymogami higieny i przepisów sanitarnych, kuchnią oraz rozbudowanym zapleczem kuchennym i sanitarnym. Stołówka szkolna oferuje smaczne obiady, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły. Uczniowie mogą także korzystać z ciepłej herbaty. Do dyspozycji uczniów są nowocześnie urządzone i wyposażone toalety. Budynek szkolny otoczony jest obszernym placem, częściowo zagospodarowanym przez parkingi, trawniki, klomby i chodniki, a częściowo przez boisko trawiaste do piłki nożnej.

Historia Parafii św. Antoniego na Ostatnim Groszu w Częstochowie:

HISTORIA KOŚCIOŁA

Parafia została utworzona 23 listopada 1936 roku przez biskupa Teodora Kubinę. Na początku obejmowała dzielnicę Ostatni Grosz
oraz wsie: Brzeziny Wielkie z koloniami, Brzeziny Małe i Hutę Starą B z dworem. Dzięki działaniom ks. Antoniego Godziszewskiego podjęto
prace mające na celu rozbudowanie placówki parafialnej - zakupiono teren pod budowę nowego kościoła, wybudowano plebanię, zakupiono
dom dla pracowników parafii oraz opracowano projekt nowej świątyni przez inż. Arch. Zygmunta Gawlika z Krakowa. Budowa rozpoczęła się 16 sierpnia 1938 roku. W chwili wybuchu II wojny światowej gotowe były fundamenty i cokół kościoła, a dalsze prace zostały przerwane do 1947 roku. Budowę, aż do ukończenia i wyposażenia wnętrza doprowadził proboszcz ks. Leon Stasiński, a uroczystego poświęcenia dokonał w dniu 16 października 1956 roku biskup Zdzisław Goliński. Staraniami kolejnych proboszczów oddano do użytku dwudziestopięciogłosowe organy, wieżę pokryto miedzią, założono miedziane rynny i fartuchy, zbudowano z marmuru sławnickiego ołtarz "soborowy" oraz okazały dwupiętrowy dom katechetyczny. W 1995 roku dokończono malowanie wnętrza kościoła, a w jego podziemiach urządzono kaplicę przedpogrzebową.
W dniu 2 kwietnia 1997 roku Arcybiskup Stanisław Nowak określił parafialny kościół jako sanktuarium Św. Antoniego z Padwy, a od
1 października 1997 roku ustanowił wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu w bocznej kaplicy p.w. Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej, która została do tego specjalnie przygotowana.
Obecnie częściowo z terenów parafii Św. Antoniego zostały utworzone parafie:
- Wniebowstąpienia Pańskiego
- Św. Elżbiety Węgierskiej
- Św. Rafała Kalinowskiego
- Błogosławionej Urszuli Leduchowskiej

Gmina Poczesna leży w północnej części Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Ze względu na położenie w strefie podmiejskiej Częstochowy Poczesna wyposażona jest w wiele urządzeń i obiektów o znaczeniu ponadlokalnym ( w tym niezbędnych dla obsługi aglomeracji miejskiej).
Poczesna należy do gmin silnie zurbanizowanych. Cechuje się wysoką gęstością zaludnienia i dużą koncentracją osadnictwa. Gminę zamieszkuje blisko 13 tysięcy mieszkańców. Obecnie gmina zajmuje obszar 60,13 km 2.
Na terenie gminy funkcjonuje 15 sołectw oraz jedno osiedle. Największe miejscowości to Poczesna, Wrzosowa, Huta Stara B, Nierad
Ważnym elementem usytuowania geograficznego jest droga krajowa nr 1 i magistrala kolejowa Warszawa - Katowice oraz planowana autostrada A - 1. Krzyżujące się drogi w kierunku Zawiercia, Opola Katowic i Częstochowy mają korzystny walor w rozwoju gospodarczym. Poczesna zlokalizowana jest około 40 km od międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach. Większość dróg w sołectwie posiada nawierzchnię asfaltową. 
Komunikacja miejska posiada 5 linii o dużej częstotliwości kursów, zapewniając tym samym dobre połączenie wszystkich miejscowości gminy z Częstochową.
Dzieje gminy sięgają odległych czasów. Najstarsze wzmianki dotyczące Huty Starej, Nierady i Nowej Wsi pochodzą z XVIII w. Słowik był wymieniony w dokumencie z roku 1629, a Wrzosowa wspomniana przez Jana Długosza w roku 1470. Poczesna również pojawia się w pismach Długosza, ale pierwsza wzmianka o niej jako wsi Królewskiej pochodzi z roku 1578. Po II wojnie światowej gmina Poczesna weszła w skład powiatu częstochowskiego, województwa kieleckiego, a od 1950 roku województwa katowickiego. W związku z reformą administracyjną kraju od 1 czerwca 1975 roku Poczesna należała do województwa częstochowskiego, od 1 stycznia 1999r. stała się częścią powiatu częstochowskiego, województwa śląskiego. Historię ziemi pocześniańskiej dokumentują zabytki dawnej architektury:

  • kaplica z 1880 roku w Nowej Wsi,
  • kaplica z 1914 roku w Poczesnej,
  • kościół w Poczesnej,
  • założenia dworsko-parkowe we Wrzosowej wraz z osiedlem robotniczym,
  • ruiny kopalni rud żelaza "Szczekaczka" w Brzezinach.
  • Otuliny parku w ramach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz obszar głównych zbiorników wodnych.

Położenie na Jurze, trasy rowerowe, rzeka Warta, kompleks rekreacyjno-sportowy w Hucie Starej B, czynią gminę atrakcyjną również pod względem turystycznym. Liczne obszary leśne sprzyjają częstemu przebywaniu na świeżym powietrzu i możliwości grzybobrania. W dolinie Warty spotyka się fragmenty zarośli wiklinowych i silnie przekształconych łęgów olszowych. Dolina stwarza dogodne warunki rozwoju dla istniejącego świata zwierzęcego. Bogactwo przyrody, pagórków, pól i lasów uzupełniają stare lipy we Wrzosowej i dęby w Borku, na cmentarzu parafialnym w Poczesnej rośnie 250 letni dąb szypułkowy będący pomnikiem przyrody. Ciekawostką gminy są liczne hałdy stanowiące pamiątkę po kopalniach rud żelaza.
W wschodniej części gminy znajdują się źródła termalne.
Na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 800 podmiotów gospodarczych, które są zlokalizowane w różnych miejscowościach zapewniając zatrudnienie mieszkańcom. Są to placówki handlowe i gastronomiczne, zakłady usługowe oraz produkcyjne. Gminę Poczesna wybrali na miejsce swojej działalności liczni przedsiębiorcy. Najwięksi z nich to firmy: Press Glass, Alfa, oraz hipermarkety Auchan i Leroy Merlin.
Ogromne możliwości do rozwoju przyniesie tworzona przy współudziale trzech ościennych gmin Podczęstochowska Strefa Aktywności Gospodarczej. W ramach tego projektu proponowanych jest ponad 100 h terenów inwestycyjnych. Wraz z Miastem Częstochowa, gmina Poczesna wystąpiła o utworzenie Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dogodność dojazdu, położenie w pobliżu większych aglomeracji, łatwość w zakupie nieruchomości i uzyskanie lokalizacji na budowę zakładów, hurtowni, domów mieszkalnych oraz duże możliwości w pozyskaniu pracowników to zachęta do inwestowania na terenie Gminy Poczesna.
Gmina posiada dobrą infrastrukturę komunalną: wodociągi, kanalizację oraz dwie oczyszczalnie ścieków.
Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych , 3 gimnazja i 5 przedszkoli. Istotną rolę w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży i zagospodarowaniu wolnego czasu spełniają kluby sportowe OLIMPIA w Hucie Starej B, LKS "Grom - Złota Dama" oraz powstały w roku 2009 "Grom Poczesna".

Działalność w zakresie edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzi Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji. W ramach Centrum działa koło plastyczne, taneczne ( taniec towarzyski, ludowy, nowoczesny ), organizowane są nauki śpiewu i gry na instrumentach (orkiestra dęta), warsztaty garncarskie, zajęcia Tekwondo, ruch przy muzyce czy Jogi. Centrum sprawuje opiekę nad czterema świetlicami środowiskowymi. W sezonie letnim oferuje korzystanie z dwóch kortów tenisowych oraz basenu odkrytego.
Przy Ośrodku działają zespoły: Tęcza, Błysk, Takt, Grand Dance oraz zespół Wrzosowianie. Zespół ten zrzesza w swoich szeregach dzieci i młodzież z Wrzosowej i okolic, chcących kultywować piękno ojczystego folkloru. W ciągu zaledwie ośmioletniej działalności Zespół Folklorystyczny "Wrzosowianie" koncertował na wielu scenach w Polsce i zagranicą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Zespół znakomicie reprezentuje i promuje swój region, gminę oraz jednostkę OSP.
Gmina Poczesna została laureatem VII edycji Konkursu i Programu Certyfikacyjnego "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji w kategorii Gmina Wiejska i VIII edycji tegoż konkursu w kategorii Gmina Podmiejska. Przyznanie takiego wyróżnienia świadczy, o tym, że Poczesna dba o interesy społeczności lokalnej, poprzez tworzenie możliwie najlepszych warunków do rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej.
Upadłość konsumencka